PAH dOsona
La vulneració del dret a lhabitatge troba un dels seus pitjors exponents en lactitud de la banca davant les famílies que van contraure una hipoteca durant els anys de bombolla immobiliària i que no han pogut fer front a les seves quotes com a conseqüència de lesclat de la mateixa i de la crisi que se nha derivat.
Des de les Plataformes dAfectats per la Hipoteca entenem que les entitats financeres tenen una responsabilitat de primer ordre en la creació i esclat daquesta bombolla immobiliària i que haurien dassumir una part important de les conseqüències que aquesta responsabilitat comporta.
Entenem que el mínim que sels pot exigir és que els deutes que les famílies van contraure en signar la hipoteca quedin totalment cancel·lats amb lentrega de lhabitatge. Alhora, exigim que suposa una greu irresponsabilitat deixar aquests habitatges buits amb la consegüent vulneració del dret a lhabitatge que sen deriva.
Les negociacions que shan anat portant a terme entre lentitat BBVA i les persones afectades que participen a la Plataforma dAfectats per la Hipoteca han quedat molt lluny, en molts casos, dacords que suposin una solució real per a les persones.
És per això que iniciem aquesta acció amb una acampada indefinida davant de loficina de Manlleu de lentitat BBVA i que no aixecarem fins que el banc no atengui totes i cadascuna de les demandes que sadrecen a contilnuació:
·         Per una banda, observem un endarreriment sistemàtic, per part del banc, en laplicació del codi de bones pràctiques a aquelles famílies que acompleixen els criteris de vulnerabilitat. Tenint en compte que laplicació en aquests casos duna carència a cinc anys amb un interès de leuribor més un 0,25% és obligatòria per al banc amb un termini dun mes, exigim la resolució immediata dels casos oberts, així com un compromís del banc de resoldre dins els terminis estipulats els casos que es vagin presentant.
·         Per altra banda, entreguem al banc la següent llista amb les demandes dels sis casos que tenen la negociació encallada ja que la proposta del banc no resulta acceptable per part de les persones afectades:
 1r cas:
Estat:          El banc estaria dacord en concedir la dació però lexparella, titular de la mateixa, amb una demanda de violència masclista i que se nha tornat a lEquador, es nega a firmar.
Demanda:   Que el banc es comprometi a forçar lexecució i a cancel·lar totalment la part de deute que li correspon a ella.
2n cas:
Estat:          El banc va provocar el desnonament lany 2012 generant un deute molt elevat que considerem injust en la seva totalitat. Durant els dos últims anys lentitat ha anat rebaixant el deute, però es nega a cancel·lar-lo totalment malgrat la forta precarietat de la situació econòmica de la persona afectada. En el moment actual se li reclamen 8.000
Demanda:   Cancel·lació total del deute pendent.
3r cas:
Estat:          El banc es tanca en banda a lhora dacceptar la dació total i es basa en la solvència del pare, que és avalador, per reclamar un deute pendent de 40.000a part de lentrega de lhabitatge. 
Demanda:   Dació en pagament total.
4t cas:
Estat:          El banc reclamava un deute pendent de 19.000que van sorgir duna proposta de refinançament del propi banc que va acabar empitjorant la situació. En les negociacions sha arribat a una doble proposta del banc: dació total sense lloguer social, o lloguer social amb 7.000de deute pendent
Demanda:   Dació total i lloguer social sobre el mateix habitatge
5è cas:
Estat:          El desembre de 2013 es va entragar la carta demanant la dació en pagament i en cara no s'ha rebut resposta. Paral·lelament li va arribar el totxo d'execució hipotecària dels jutjats.
Demanda:   Dació en pagament en base al codi de bones pràctiques.
 6è cas:
Estat:          Compleix els criteris de vulnerabilitat del codi de bones pràctiques. Lhabitatge es valora per una quantitat prou gran com per poder deixar el deute a 0. Com que el preu de lhabitatge era de 60.000i els crèdits hipotecaris posteriors van servir per la seva millora, des del banc se lha intentat desmotivar per acollir-se al RDL ja que se li diu que li serà denegat.
 
Demanda:        Atenent als criteris de vulnerabilitat i donat que les hipoteques van anar destinades íntegrament a lhabitatge, es demana que se li realitzi una carència amb les mateixes condicions del codi de bones pràctiques (5 anys a euribor+0,25%) amb independència de la interpretació dun criteri molt més arbitrari que els relacionats amb la situació socioeconòmica.

0 comentarios:

Publicar un comentario